News

Međunarodna grupa za prava manjina (MRG) ukazuje na nepostupanje Bosne i Hercegovine po presudi protiv diskriminacije donešene od strane najvišeg Evropskog suda za ljudska prava

Press Releases |
Međunarodna grupa za prava manjina (MRG) ukazuje na nepostupanje Bosne i Hercegovine po presudi protiv diskriminacije donešene od strane najvišeg Evropskog suda za ljudska prava

Međunarodna grupa za prava manjina je podnijela fomalni zahtjev Vijeću Evrope za pokretanje prekršajnog postupka protiv Bosne i Hercegovine u vezi sa presudom “Sejdić-Finci” koju je donio Evropski sud za ljudska prava.

Proces podrazumijeva da Sud smatra državu odgovornom za nepostupanje po presudi usljed nepoštivanja pravno obavezujućih odluka.

U čuvenom slučaju iz 2009-e godine, Jakob Finci i Dervo Sejdić, uspješno su pred Sudom dokazali da su Ustav i izborni zakoni Bosne i Hercegovine diskriminirajući jer sprječavaju pripadnike manjinskih grupa da se kandiduju za člana Predsjedništva i Dom naroda BiH.

Ustav BiH, ustanovljen Dejtonskim mirovnim sporazumom, i izborni zakoni dozvoljavaju samo kandidatima, koji se identificiraju kao članovi jednog od konstitutivnih naroda da se kandiduju na izborima za tročlano Predsjedništvo i Dom naroda BiH. Drugim etničkim grupama (tzv.“Ostali”), kao i pripadnicima nacionalnih manjina, je onemogućeno kandidovanje za gore pomenuta tijela, prema tome time im je uskraćeno pravo za potpuno učešće u političkim procesima.

Uprkos preuzetoj obavezi implementacije presude i pritiska međunarodne zajednice da se poduzmu potrebni koraci, bosanskohercegovačke vlasti još uvijek nisu reagovale.

“Nastavak nepostupanja BiH vlasti u smislu da dopuni i izmijeni Ustav u skladu sa presudom ima dalekosežne posljedice”, izjavljuje Izvršni direktor MRG-a, Mark Lattimer. “Pored toga što narušava legitimitet Suda u Strazburu, ovo znači da osoba koja se ne identificira kao neko ko pripada jednoj od tri većinske etničke grupe u BiH i dalje biva spriječen da se kandiduje za poziciju člana Predsjedništva i delegata u Domu naroda BiH, a samo na osnovu svoje etničke pripadnosti.”

Pravo “Ostalih” na političko učešće nije samo zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koju je Sud primjenio u odlučivanju, već predstavlja i osnovno pravo u međunarodnom pravu, tvrdi MRG.

“Sprječavanje pojedinaca da se kandiduju na izborima samo zbog svog etničkog porijekla, religije ili povezanosti sa manjinskom grupom, u današnjem svijetu, nije prihvatljivo” kaže Lattimer.

“Sazrjelo je vrijeme da BiH ispuni preuzete međunarodne obaveze. Kako bi odstranila diskriminaciju prema manjinama i dozvolila svim svojim građanima punu participaciju u političkim procesima, BiH mora preduzeti hitne korake u smislu dostizanja konsenzusa u vezi izmjena i dopuna Ustava i izbornih zakona.”

Bilješke Urednicima

  • Prekršajni postupak je kao mjera posebno uvedena da bi ojačala raspoložive mjere Komiteta ministara Vijeća Evrope, tj. mehanizma za praćenje poštivanja presuda Suda, kako bi se izvršio pritisak na one koji dobrovoljno ne žele ispoštovati Sud , te kako bi spriječili ponovljanja određenih radnji i sačuvali kredibilitet i efektivnost Suda i sistema Konvencije.
  • MRG-ov tim za pravne slučajeve je služio kao instrument u donošenju ovog slučaja pred Evropski sud za ljudska prava.
  • MRG organizuje konferenciju za novinare u Sarajevu kako bi predstavio rezultate programa koji trenutno implementira u BiH. Datum: 29.06.2016., 9:30 – 11:00, Mjesto događaja: Hotel Euroa
  • Minority Rights Group International (Međunarodna grupa za prava manjina) je vodeća međunarodna organizacija za ljudska prava koja radi na osiguravanju prava etničkih, religijskih i jezičkih manjina. Radimo sa više od 150 partnera u preko 50 zemalja.

Za organizovanje intervjua sa direktorom MRG-a, molimo obratite se kontakt osobi:

Kontakt osoba: Evelin Verhas, Stručni saradnik za Pravne slučajeve

Jezici: Engleski, Mađarski

M: +387 619 11 416 (BiH); +44 (0) 7540 497705 (UK)

E-mail adresa: evelin.verhas@minorityrights.org

Skype: EVH_MRG

Share this content

Related Content
News and blogs
News from our projects
Press Releases
Statements
Advocacy Statements
Law and legal cases
What we do
Publications
+ VIEW MORE