Disability

Disability

Disability Thailand |

คนพิการในประเทศไทย และในจังหวัดชายแดนภาคใต้

This page is also available in English. บทนำ คนพิการในประเทศไทยถูกระบุในสถิติอย่างเป็นทางการราว 2 ล้านคน หรือ 3.05% ของประชากรในประเทศไทย แม้ว่าประเทศไทยจะลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) ซึ่งระบุอยู่ในพระราชบัญญัติการเสริมพลังคนพิการ (พ.ศ. 2550) และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย…

Disability Iraq |

Minority persons with disabilities

Profile and historical context Estimates on the numbers of persons with disabilities in Iraq vary but are most commonly quoted as 4 million. It is not known how many of this number belong…

Disability Thailand |

Persons with disabilities in the Southern Border Provinces

เพจนี้มีให้บริการในเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วย Profile and historical context Official statistics put registered numbers of persons with disabilities at around 2 million people or around 3 per cent of the population in…