Jobs

MRG เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมถ่ายภาพ Youth Peace Photography Workshop ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Job |

Click here to read this page in English.

ขอเชิญเยาวชนอายุ 18-30 ปี โดยเฉพาะผู้หญิงและคนพิการ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมอบรมการถ่ายภาพสำหรับเยาวชนเพื่อสื่อสารประเด็นสันติภาพ จัดขึ้นโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อชนกลุ่มน้อยระหว่างประเทศ (Minority Rights Group International หรือ MRG) ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2566 จังหวัดปัตตานี (สถานที่จัดกิจกรรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

หากคุณสนใจเกี่ยวกับการใช้ศิลปะเพื่อสันติภาพ การสื่อสารผ่านภาพถ่าย (Photojournalism) และการต่อสู้โดยปราศจากความรุนแรง (Non-Violent Resistance) การอบรมครั้งนี้จะพาคุณไปรู้จักพลังของกล้องถ่ายรูปและการสื่อสารผ่านภาพถ่าย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเป็นเครื่องมือนำทางสังคมไปสู่การสร้างความเข้าใจและสันติภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ และเพิ่มความคุ้นเคยกับการใช้งานกล้องถ่ายรูป 

วิทยากรสำหรับการอบรมครั้งนี้ นำโดย REALFRAME กลุ่มช่างภาพข่าวและสารคดีที่สนใจประเด็นสิทธิมนุษยชน สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือหลักในการบอกเล่าเรื่องราว รวมถึงนำเสนอเนื้อหาและบทความประกอบ เพื่อนำไปสู่การตั้งคำถาม ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

ระยะเวลา 

25 พฤษภาคม 2566: เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมถ่ายภาพ 

23 กรกฎาคม 2566: ปิดรับสมัคร  

28 กรกฎาคม 2566: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  

11 – 13 สิงหาคม 2566: อบรมการถ่ายภาพ 

14 สิงหาคม – 10 กันยายน 2566: ผู้เข้าร่วมลงพื้นที่ถ่ายภาพ 

17 กันยายน 2566: พบปะวิทยากร (ออนไลน์) และประกาศผลงานที่ได้รับรางวัล 

กำหนดการอบรม มีดังนี้

วันที่ หัวข้อ
11 สิงหาคม 2566  เรียนรู้ทักษะพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ  
12 สิงหาคม 2566  เรียนรู้การถ่ายภาพข่าวและสารคดี 
13 สิงหาคม 2566  ลงพื้นที่เพื่อฝึกทักษะถ่ายภาพ 
14 สิงหาคม – 10 กันยายน 2566  ผู้เข้าร่วมจะได้รับแบบฝึกหัดพร้อมกล้องถ่ายรูปไปใช้ในการฝึกทักษะการถ่ายภาพเป็นระยะเวลา 1 เดือน แล้วส่งผลงานให้วิทยากร และเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 
 17 กันยายน 2566 (ออนไลน์) 
  • พบปะกับวิทยากรผ่านแฟลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงาน พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาทักษะต่อไป 
  • เจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับรางวัล 

หากคุณสนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้ โปรดกรอกใบสมัครโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2566

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมตลอดระยะเวลา 3 วัน ทางโครงการ มีนโยบายสนับสนุนให้ผู้หญิงและผู้พิการหรือผู้มีภาวะทุพพลภาพสมัครเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ 

Your details

Click or drag a file to this area to upload.

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถคลิกอ่านได้ที่นี่

Share this content

Related content
News and blogs
+ VIEW MORE