Publications

Bir eşitlik arayışı: Türkiye’de azınlıklar

Publication |
Bir eşitlik arayışı: Türkiye’de azınlıklar

A4, 48pp, ISBN 1 904584 68 3 

Türkiye toprakları geniş bir etnik, dilsel ve dinsel çeşitliliğe ev sahipliği yapmakla birlikte –yalnızca Türklerin, Kürtlerin ve Ermenilerin değil, aynı zamanda, diğerlerinin yanı sıra, Aleviler, Yezidiler, Süryaniler, Lazlar, Caferiler, Romanlar, Rumlar, Kafkaslar ve Musevilerin de yurdudur– devletin tarihi, milliyetçilik adına azınlıklara yöneltilen sert bir baskıyla yazılmıştır.

Türkiye azınlıklarına ilişkin tek koruma, yalnızca gayrimüslim azınlıkları tanıyan, güncelliğini yitirmiş 1923 tarihli Lozan Antlaşması’yla sağlanan korumadır. Türkiye bu Antlaşma’yı, kabul edildiği tarihten itibaren, kapsamını Ermeni, Musevi ve Rumlarla sınırlandırmanın ötesinde ihlal etmektedir. Kapsam dışında bırakılan azınlıkların kendi dillerini kullanmaları ve dini haklarından yararlanmaları yasaklanmıştır, ya da bu azınlıklar Türkiye nüfusunu türdeşleştirmeyi ve azınlık dil, kültür ve dinlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan politikalara maruz kalmaktadır.

Bu rapor, azınlıkların dilsel hakları; din, düşünce ve vicdan özgürlüğü; ifade özgürlüğü; toplanma ve örgütlenme özgürlüğü; siyasi katılım; mülkiyet hakkı ve ayrımcılık yasağı konusundaki uluslararası standartlar karşısında Türkiye’deki mevcut yasa ve uygulamaları ortaya koymaktadır. Türkiye’nin azınlıklara yönelik tavrının son 6 yılda iyiye doğru değişmiş olmasına karşın daha yapılması gereken çok şey olduğunu göstererek AB’ye katılım sürecinin etkisini değerlendirmektedir.

Türkiye reform yoluna devam mı edecek, yoksa asırlardır süregiden baskıcı geleneği mi tercih edecektir? Bir Ermeni gazetecinin öldürülmesini protesto etmek için Ocak 2007’de yüz binlerce Türk sokaklara dökülürken, bu rapor Türkiye tarihinde o an’ın, ülkenin asırlardır yaşamakta olan azınlık cemaatlerinin eşitliği uğruna, harcanıp gitmemesi gereken bir an’ın önemini vurgulamaktadır.

Price: £5.95

For more information on MRG’s publications, please contact publications@minorityrights.org

Filed Under: Middle East, Turkey
Share this content

Related Content
Documentary Films
Events
News and blogs
News from our projects
Press Releases
Statements
Advocacy Statements
Law and legal cases
What we do
Publications
+ VIEW MORE