Rovnosť v prístupe k spravodlivosti: odstránenie prekážok pre Rómov a Rómky pri uplatňovaní svojich práv v prípadoch diskriminácie

6 March 2024

Táto správa poskytuje pohľad na diskrimináciu, ktorej čelia príslušníci a príslušníčky rómskych komunít v Slovinsku a na Slovensku, a načrtáva stratégie na zabezpečenie právnych prostriedkov nápravy. Okrem zvyšovania povedomia verejnosti o diskriminácii Rómov a Rómok v týchto krajinách správa poskytuje prehľad výsledkov terénnej práce, ktorú v roku 2023 vykonali vyškolený rómsky mediátor a rómske mediátorky v rámci projektu „Podpora rovnosti Rómov a Rómok v Slovinsku a na Slovensku – PRESS”, ktorý financovala Európska komisia a zrealizovali organizácie Minority Rights Group Europe (MRGE), Poradňa pre občianske a ľudské práva zo Slovenska a EPEKA zo Slovinska. Na základe priamych výpovedí ľudí z rôznych rómskych komunít správa poskytuje podrobnú analýzu širokej škály diskriminačných praktík, ktoré odhaľujú systémové formy anticigánizmu v rôznych oblastiach verejného života vrátane zamestnania, verejnej dopravy, vzdelávania a zdravotníctva. Zároveň hodnotí prácu, ktorú vykonávali spolupracujúci právnik a spolupracujúca právnička.

Poznatky uvedené v správe vychádzajú z praktickej práce v oblasti zvyšovania povedomia a poskytovania právnej pomoci získanej v spolupráci s profesionálnym právnikom a právničkou v oboch krajinách. Tieto praktické zistenia by mohli vytvoriť dôležitý precedens v procese zabezpečovania prístupu Rómov a Rómok k spravodlivosti v Slovinsku a na Slovensku. Správa tiež poskytuje dôležité odporúčania pre štátne a verejné orgány a príslušné inštitúcie, najmä antidiskriminačné orgány na Slovensku a v Slovinsku.

Táto správa môže byť zaujímavá pre právnikov a právničky, odborníkov a odborníčky na obhajobu práv, aktivistov a aktivistky, výskumníkov a výskumníčky a iných aktérov v oblasti ľudských práv, ktorí chcú prehĺbiť svoje poznatky o právach Rómov a Rómok vo východnej Európe. Skutočné príbehy diskriminácie, ktoré sú v tejto správe živo opísané, a mechanizmy, ktoré sú v nej uvedené, ukazujú, že prístup rómskych komunít k spravodlivosti sa dá úspešne dosiahnuť. Navrhované odporúčania budú mať význam pre štátne orgány, ktoré sa usilujú bojovať proti diskriminácii nielen na Slovensku a v Slovinsku, ale v celej východnej Európe.

Tento obsah bol uverejnený v rámci programu “Podpora rovnosti Rómov v Slovinsku a na Slovensku” (PRESS). Zistite viac >

Na stiahnutie (anglicky, PDF)
Na stiahnutie (slovinčina, PDF)
Na stiahnutie (slovensky, PDF)

Author(s)

Štefan Ivanco

Štefan Simončič

Andrea Spitálszky

Legal Programmes Coordinator

Minority Rights Group