Please note that on our website we use cookies to enhance your experience, and for analytics purposes. To learn more about our cookies, please read our privacy policy. By clicking ‘Allow cookies’, you agree to our use of cookies. By clicking ‘Decline’, you don’t agree to our Privacy Policy.

No translations available

Forgotten or Assimilated? Minorities in the Education System of Turkey

16 March 2009

Since the Turkish Republic was established in 1923, minorities have been perceived as a threat to the ‘indivisible integrity of the state with its territory and nation’ enshrined in the Turkish Constitution. This has had a grave impact on generations of minorities in accessing their fundamental rights in Türkiye, including their education rights. Many members of minority communities feel that the Turkish education system works to assimilate them. Turkish identity and nationalism are promoted as fundamental values while distinct minority cultures, history and religions are ignored. Because of the discrimination, harassment and humiliation that children from minority communities face, they often hide their ethnic and religious identities.While Türkiye has ratified many relevant international treaties, it has put reservations on provisions that are relevant to minorities’ rights, and their right to education. The European Union accession process has had some positive impact the education rights of minorities in Türkiye, but much remains to be done.Many teachers and workers in minority NGOs have been interviewed for this report, which looks in detail at the issues of language, religion and discrimination in education. It concludes with a series of detailed recommendations for the Turkish government and the EU.

*

Azınlıklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş tarihi olan 1923 yılından bugüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda öngörülen “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne” yönelik bir tehdit olarak algılanmıştır. Bu düşünce, nesillerdir azınlıkların Türkiye’de eğitim hakkını da içeren temel haklarına erişimleri üzerinde derin bir etki yaratmıştır.Azınlık gruplarına mensup birçok kişi Türkiye’deki eğitim sisteminin kendilerini asimile etmeye çalıştığı hissini paylaşmaktadır. Türk kimliği ve milliyetçiliği temel değerler olarak teşvik edilirken, farklı azınlık kültürleri, tarihleri ve dinleri yok sayılmaktadır. Azınlık gruplarına mensup çocuklar, karşılaştıkları ayrımcılık, taciz ve aşağılama nedeniyle, çoğu zaman kendi etnik ve dinsel kimliklerini saklamaktadır.Türkiye, konuyla ilgili birçok uluslararası sözleşmeyi onaylamış olmakla birlikte, azınlık hakları ve azınlıkların eğitim hakkı ile ilgili hükümlere çekinceler koymuştur. Avrupa Birliği katılım sürecinin Türkiye’deki azınlıkların eğitim hakları üzerinde birtakım olumlu etkileri olmuş ise de, daha atılması gereken çok adım vardır. Bu rapor için birçok öğretmen ve azınlık STK’sı çalışanı ile söyleşi yapılmış; bu söyleşilerde eğitim alanında dil, din ve ayrımcılık meseleleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Rapor, Türkiye’ye ve AB’ye yönelik bir dizi ayrıntılı tavsiye ile sona ermektedir.

Download (PDF, English)
Download (PDF, Turkish)

Author(s)

Nurcan Kaya